การบริจาคเงิน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะบริจาคปีละครั้งหรือปีละหลายครั้ง หรือบริจาคตั้งเป็นกองทุนถาวรพิเศษเพื่อใช้เฉพาะดอกผล

     การส่งเงิน
 
   เช็คสั่งจ่าย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
   ธนาณัติในนามสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯสั่งจ่าย ปณ. ดุสิต
   โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
           - ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 149-0-19713-2
           - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-2-75027-1
   โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
            - ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 000-1-29585-3
            - ธนาคาร กสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 099-2-68555-7

***กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาโทรศัพท์และส่งสำเนาใบโอนเงิน ไปที่
สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-7533 - 37 ต่อ 604 - 607   โทรสาร 02-354-7549
E-mail : info@ncswt.or.th