ข่าวกิจกรรมกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

        สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้ง  กองทุนสงเคราะห์ชุมชน  (Community  Chest)  เมื่อปี 2514  ต่อมา ปี 2532  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน (United  way  of  Thailand - UWT) ทำหน้าที่รณรงค์หาทุนและระดมทุน บนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทร  และการแบ่งปันของคนในสังคม (Caring  and  Sharing)  บริหารการดำเนินงานโดยคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน หนึ่งในคณะกรรมการถาวร  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  โดยได้รับความสนับสนุนจากบุคคลสำคัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักธุรกิจจากภาคเอกชน  ผู้มีจิตศรัทธา  และประชาชนทั่วไป  ให้ได้มีโอกาสร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ตามหลักการ “ประชาชนช่วยประชาชน”  (People  Help  People) และปัจจุบันมีนางศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
        ในปี 2532 พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน       

หลักการ และ วัตถุประสงค์

หลักการที่สำคัญของกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  คือ  ประชาชนช่วยประชาชน  (People  Help  People)  โดยการเสียสละและแบ่งปัน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสังคมมีสันติสุข  ดังคำขวัญที่ว่า “เมตตาเป็นทุน  เกื้อหนุนชุมชน”  โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมใจในการสงเคราะห์ชุมชน  ช่วยคนมีปัญหา ช่วยพัฒนาสังคม เพื่อสร้างชุมชนที่เอื้ออาทร  และช่วยเหลือกัน
2.เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย  พัฒนาประเทศให้มีความเจริญมั่นคงและมั่งคั่ง  ตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง
3.รณรงค์หาเงินและจัดหารายได้ เพื่อการสงเคราะห์ชุมชน  ช่วยคนมีปัญหา  ช่วยพัฒนาสังคม
4.เพื่อสนับสนุนโครงการและการดำเนินงานของ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  และองค์การสมาชิก ในการสงเคราะห์ผู้ประสบความ  
ทุกข์ยาก เดือดร้อน การแก้ไขปัญหาสังคม  การพัฒนาสังคม  และโครงการของหน่วยงาน และองค์การอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

     
 

การดำเนินงาน
การรณรงค์หาทุน  ดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ
- การขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
- เงินบริจาคจากองค์การเอกชน
- การจัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย
- การจัดงานและกิจกรรมในโอกาสต่างๆ        
ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์การธุรกิจต่างประเทศที่มีกิจการอยู่ในประเทศไทย    

การจัดสรรเงินทุน
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้แก่องค์การสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน องค์การ และหน่วยงานอื่นๆ  
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
สำหรับปี 2559  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนแก่องค์การสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  จำนวน 117 องค์การ 117  โครงการ รวมเป็นเงิน 3,054,725.- บาท โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ  ดังนี้
            ประเภทที่ 1  โครงการเกี่ยวกับการสงเคราะห์
                                    เห็นชอบจัดสรรเงินอุดหนุน  จำนวน  15  โครงการ      เป็นเงิน      376,925.- บาท
            ประเภทที่ 2  โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
                                    เห็นชอบจัดสรรเงินอุดหนุน  จำนวน  19  โครงการ      เป็นเงิน      420,800.- บาท
            ประเภทที่ 3  โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
                                    เห็นชอบจัดสรรเงินอุดหนุน  จำนวน  23  โครงการ      เป็นเงิน      665,000.- บาท
            ประเภทที่ 4  โครงการเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรม
                                    เห็นชอบจัดสรรเงินอุดหนุน  จำนวน  60  โครงการ      เป็นเงิน   1,592,000.- บาท

                                   
 
     
 


การติดตามและประเมินผล

- เพื่อติดตามผลและประเมินผลองค์การสมาชิก หน่วยงานและองค์การที่ได้รับเงินอุดหนุนได้ดำเนินงานตามโครงการและวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ
- ทำการประเมินผลการจัดสรรและการให้เงินอุดหนุน กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

     
 


การประชาสัมพันธ์และการตลาด

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเชิญชวนประชาชนให้ร่วมในการบริจาค (Donation)  แก่กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  เพื่อนำเงินบริจาคไปจัดสรรแก่โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ชุมชน  ช่วยคนมีปัญหา  ช่วยพัฒนาสังคม  โดยผ่านป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ และ Website ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ   รวมทั้งขอความร่วมมือเผยแพร่  ผ่านหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  และการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์

กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
กับการช่วยเหลือสังคม
กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  ขององค์การสมาชิกทั่วประเทศ  และองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนอื่นๆ  เช่น
1.โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน  อาทิ  การสงเคราะห์คนพิการ  การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
2.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน  จัดฝึกอบรมวิชาชีพ  ให้ทุนประกอบอาชีพ
3.โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและขาดแคลน  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนทั่วประเทศ  ปีละประมาณกว่า 800 ทุน  รวมทั้งโครงการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ
4.โครงการให้บริการปรึกษา  ให้คำแนะนำ  คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาชีวิต  ปัญหาครอบครัว  และปัญหากฎหมาย
5.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อาทิปัญหายาเสพติด
6.โครงการพัฒนาชุมชน โดยให้การสนับสนุนประชาชนในชุมชนและหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชน  และหมู่บ้านของตนเอง  ทั้งในด้านจิตใจ  สังคม  และเศรษฐกิจ  เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น       

การรณรงค์หาทุน
        กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  มีภารกิจหลักเพื่อทำหน้าที่รณรงค์หาเงิน  ระดมทุนบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทร และการแบ่งปันของคนในสังคม  ดำเนินการหารายได้ในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  การขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  เงินบริจาคจากองค์กรเอกชน  การจัดทำผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึกจำหน่าย  การจัดงานและกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรธุรกิจ
ต่างประเทศที่มีกิจการอยู่ในประเทศไทย


โครงการบัตรอวยพรวันเกิด 
โดยการจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานต่างๆ 8 กองทุน และกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  รวม 9 กองทุน
 
ทุนพระราชทานส่งเสริมอาชีพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทุนน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานที่ยากไร้ และผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทุนพระราชทานพัฒนาชุมชน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทุนพระราชทานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนพระราชทานสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
ทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

   
 
 

ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เพื่อเป็นทุนริเริ่ม “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือส่งเสริม  และสนับสนุนเด็ก เยาวชนที่ยากจน  ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามสมควรแก่อัตภาพและความสามารถของตน 
 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคสมทบกองทุนฯ และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนขาดแคลนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  จำนวนเงินทุนมีดังนี้ 
 
ระดับประถมศึกษา                  ทุนละ      2,000.-บาทต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         ทุนละ      2,500.-บาทต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      ทุนละ      3,000.-บาทต่อปี
ระดับอาชีวศึกษา                     ทุนละ      5,000.-บาทต่อปี
ระดับอุดมศึกษา                       ทุนละ      6,500.-บาทต่อปี
 
     
 
     
 
 
 

การแลกแต้มคะแนนสะสมจากการใช้บัตรเครดิตเป็นเงินบริจาค 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้รับความร่วมมือจากธนาคารต่างๆ  ได้แก่  ธนาคารซิตี้แบงก์   บริษัท ซิตี้คอนซูเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในการเชิญชวนให้ผู้ใช้บัตรเครดิตแลกคะแนนสะสมจากการใช้บัตรเครดิตเป็นเงินบริจาคให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เพื่อใช้ในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
 
ธนาคารซิตี้แบงก์   บริษัท ซิตี้คอนซูเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1588  www.citibank.co.th  
02 238 3660 , 02 232 4100     
  บริจาคเงินเพื่อการศึกษา  300.-  บาท     www.dinersclub.com 
รหัส  80248 = 3,000  คะแนน   บริจาคเงินเพื่อการศึกษา  300.- บาท
    รหัส  85320 = 3,600  คะแนน
         
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
02 665 500  www.ktb.co.th  
 

บริจาคเงิน 100.-  บาท  เพื่อเป็นทุนการศึกษา

 

รหัส W.0512 = 1,000  คะแนน

 
 
 
 
การตั้งตู้รับบริจาค
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บริษัทห้างร้านต่างๆ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งตู้รับบริจาค เพื่อนำเงินสมทบกองทุน
 
 
 
 
โครงการ “ร้อยใจ  สะสมบุญ”  
เชิญชวนกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และบุคคลทั่วไป  ได้แสดงความเอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเสียสละ แบ่งปัน  โดยบริจาคเงินเพียงวันละ 1.- บาท  หรือ เดือนละ 100.- บาท  หรือตามศรัทธา  เพื่อนำไปดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส
 
 
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
 

กลุ่มบริษัทโตเกียว มารีน โครงการทุนการศึกษา
ดำเนินงานร่วมกับ กลุ่มบริษัทโตเกียว มารีน ประกอบด้วย บริษัท โตเกียว มารีน แอนด์ นิจิโดไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัด บริษัท โตเกียว มารีน เอเชีย พีทีอี จำกัด บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีละ 100 ทุน ตั้งแต่ปี 2548 - 2558 รวมเป็นเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 9,089,026.- บาท

   
 
 
     
 
     
 
 
 
โครงการความร่วมมือสนับสนุนขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เป็นสมาชิกของ United Way Worldwide (UWW) ซึ่งเป็นองค์การประสานงานในการระดมทุนให้กับองค์การสมาชิกทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 46 ประเทศ เพื่อเป็นทุน ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันของคนในสังคม (Caring and Sharing) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ การศึกษา การมีรายได้ และสุขอนามัย
United Way Worldwide ได้เผยแพร่ผลงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปยังภาคธุรกิจต่างประเทศ ที่มาลงทุนในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมแนวความคิดการลงทุนทางสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นการแบ่งปันและคืนกำไรให้สังคมไทย โดยการร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม     
 
   
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ดำเนินงาน ร่วมกับ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ แพรกซ์แอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนโครงการ ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 รวมเป็นเงินจำนวน 1,179,537.70  บาท
 
 
       
 
 
       
 
 
       
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
โครงการ CHEVRON  HUMANKIND  เชฟรอนรวมพลัง  ทำดีคูณสอง
 

ดำเนินงาน ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พนักงานบริษัทฯ บริจาคเงินให้องค์กรการกุศลใดก็ได้ใน 30 องค์การ ได้บริจาคเงินให้องค์การการกุศลแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเป็นหลักฐาน  บริษัทฯ จะบริจาคเงินร่วมสมทบให้เท่ากับจำนวนเงินที่พนักงานบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลนั้นๆ  และจะมอบเงินบริจาคในส่วนของบริษัทฯ ให้องค์การที่ได้รับบริจาค 3 เดือนต่อครั้ง

 
 
 
 

การจัดกิจกรรมพิเศษ
 
การจำหน่ายบัตรนำโชค สลากบำรุงกาชาด 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี  เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายองค์สภานายิกา
สภากาชาดไทย  เพื่อเสด็จโดยพระราชกุศล  ในกิจการสภากาชาดไทย
   
 
 
     
 
     
 
     
 
   

การจัดทำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้จัดทำดอกมะลิเผยแพร่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  เป็นประจำทุกปี  และได้จำหน่ายดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ  เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

 

   
การจัดงานราตรีน้อมเกล้าฯ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดงานราตรีน้อมเกล้าฯ ในโอกาสวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (10 สิงหาคม)
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เพื่อรณรงค์หาทุนสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน และสนับสนุนการดำเนินงานของทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
 
 
     
 
   
การจัดงานแสดงสินค้า
ได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “รวมน้ำใจ ห่วงใยสังคม” ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มอบเงินรายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
   
การแข่งม้าการกุศล
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และราชกรีฑาสโมสร จัดแข่งม้าการกุศล
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
*****************************