Email      ไทย | English

 


 
 
 
 
   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด - บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2563 ณ อาคารแพทยพัฒน์ ในบริเวณสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
 
 
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
โครงการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 - 14.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2563 (เผยแพร่ 23 พ.ย. 2563)
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกรองน้ำรุ่น UF ปันน้ำใสจากใจเซฟ จากบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 เครื่อง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 1 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
คุณขนิษฐา เทวินทรภักติ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวนเงิน 50,000.-บาท จากคุณชนะ กาญจนวัฒน์ ประธานมูลนิธิศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง เพื่อมอบเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 10 รายๆ ละ 5,000.-บาท เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
การมอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมห้องสมุด โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอง 408 ชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
การมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 600 ผืน แก่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานเขตพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอง 408 ชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
การทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
อาจารย์และนักศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะคุรุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ จำนวน 37 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.20 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
 
 
คุณอุศมา เทศแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายการแสดงบนเวที งานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงบนเวที งานวันคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา (กลุ่มบริษัทโตเกียว มารีน) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2563 (เผยแพร่ 12 ต.ค. 2563)
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซอยเชิดวุฒากาศ 7 โดยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพนม วงศ์วิเศษ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2563
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่คนพิการและบุตรของคนพิการที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปจำหน่าย ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
โครงการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศีลห้า : หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ เพื่อนำความสุขมาสู่ครอบครัวและสังคม” ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่าอุปถัมภ์ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ วัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพฯ
 
 
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ Garena Free Fire : Mother’s Day Campaign เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยบริจาคเงินให้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 200,000.- บาท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
 
งานวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2563
 
 
นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน ณ สถาบันราชานุกูล พร้อมทั้งมอบชุดเครื่องเล่น อุปกรณ์เสริมทักษะ เครื่องอุปโภคสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการจ้างงาน เป็นเงินจำนวน 40,000.- บาท เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วย นางอโนมา วิจิตรวิกรม กรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ แด่ พระราชธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนคม 2563
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคจาก ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด และครอบครัว จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนฯ และบริจาคเงินจำนวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก และการดำเนินกิจกรรมของชมรม/สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด การดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2563
 
 
การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนวัดวิมุตยาราม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ
 
 
วันที่ 21 เมษายน 63 พี่ถั่วแระ และหม่ำ จ็กมก มอบอาหารให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลต่างๆ
 
 
ภาระกิจวันที่ 21 เมษายน 63 ของครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
วันที่ 20 เมษายน 63 รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช หม่ำ จ๊กมก และพี่ถั่วแระ มอบอาหารให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลต่างๆ
 
 
ภาระกิจวันที่ 20 เมษายน 63 ของครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
เช้า วันที่ 20 เมษายน 2563 อาสาสมัครของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ยังทำหน้าที่ ทำ - แจกอาหาร ให้ 3 รพ. และคนจรที่มารับบริการ
 
 
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ MOL เข้าร่วมในพิธีมอบของ ณ ชุมชนคลองเตย
 
 
วันที่ 19 เมษายน 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มอบอาหาร ให้เจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลต่างๆ
 
 
การจัดตั้งโรงครัว ณ วัดป่าไชยมงคล จังหวัดอุดรธานี และการจัดตั้งโรงครัว ณ วัดป่าพันลำ จังหวัดบึงกาฬ
 
 
เช้า วันที่ 16 เมษายน 2563 พร้อมส่งอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สันกำแพง
เชฟสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ภาคเหนือ ร่วมภาระกิจ ภัยพิบัติ โรคระบาด โควิด-19 ทำอาหาร สนับสนุนผู้ที่เดือดร้อนประสบภัยโรคโควิด-19 เริ่มแจกวันนี้เป็นต้นไป
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดมะกอก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพ/และปริมณฑล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปีการศึกษา 2562 ของมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และคุณโพธิพงษ์ - คุณยุพา ล่ำซำ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อวยพรปีใหม่ ดร.พนัส สิริมะเสถียร ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด - บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลไสวตาแตง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ปี 2562 แก่เด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินทุนการศึกษา ปี 2563 จำนวน 345,000.- บาท จากสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ภัตตาคารไพซาโน่ ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 
 
การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ
 
 
การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ
 
 
สรุปการจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ วัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 
 
การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2562 และประธานกรรมการฝ่ายบัตรนำโชค เป็นประธานในการหมุนรางวัลสลากกาชาด - บัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางการจัดงานกาชาด ในบริเวณสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
 
 
การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครฯ
 
 
การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ
 
 
การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล โครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคจาก ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 คุณอโนมา วิจิตรวิกรม ได้นำ คุณณัฐสิษฐ์ วิจิตรวิกรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ครัวจำแลง จำกัด และ คุณสายใจ อภิรัตน์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด เข้าพบ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบหนังสือและภาพยนตร์ และชุดเหรียญที่ระลึกพร้อมกล่องไม้ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มีรายได้จากการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 743,500.- บาท
 
 
ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมพบปะ สนทนา กับพันโทหญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
 
 
ผู้แทนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนระหว่างประเทศ (UWW) เยี่ยมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562
 
 
คณะภริยาทูตทหารประจำประเทศไทย เยี่ยมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 
 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เชฟรอนรวมพลังทำดีคูณสาม” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร แก่นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษา โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ให้แก่คนพิการและบุตรของคนพิการ ที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาล จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 127 ทุน เป็นเงิน 1,450,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งห้าบาทถ้วน) ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดย พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี สำหรับคนพิการที่ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบุตรของคนพิการที่อยู่ในต่างจังหวัด ให้มารับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 218 , 601
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
มอบให้ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
คลองพระยานาคราช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนคลองพระยานาคราช ตำบลคลองนิยมยาตรา
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ “คุณธรรมระดับศีล 5 ร่วมต้านยาเสพติด” ระหว่าง วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสิงห์วงศ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
พุทธสมาคมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมโครงการ “การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงฯ” เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังปาฐกถาธรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์ตลอดปี 2562 ระหว่างเวลา 06.00น. - 06.30 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเลย FM 95.25 mhz ด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางพัชนี เธียรธวัช นางวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ แด่ พระราชธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 
 
การจัดโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับสตรีในบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป โดยการสนับสนุนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงการสลากการกุศล ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 
 
ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปติดตามและประเมินผลในการฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 
 
สมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา มอบทุนการศึกษานักเรียนหญิงยากจน ประจำปี 2563
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คุณอร่ามศรี เงินวิจิตร หัวหน้าสำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคในการจัดกิจกรรม “เชฟรอนทำดี เพื่อพ่อ” ภายใต้โครงการ Chevron Humankind จาก คุณพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
 
 
คุณอรรถยุทธ ลียะวณิช กรรมการอำนวยการและผู้ตรวจสอบภายใน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการทำสัญญาจัดจ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ประจำปี 2562 กับกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จากคุณวิพล อำนวยพลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นชาเนล (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติร่วมรับเงินบริจาค เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
 
 
คุณจิตรำไพ พงศ์กัญจนานุกูร และคุณเกศรา บรรพต เป็นผู้แทนจาก บริษัท True Vision บริจาคข้าวสาร จำนวน 12 ถุง เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญนวมหาราชและพระกริ่งหลวงแก่ผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
 
 
มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรและโรงพยาบาลตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 65 รูป ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บำบัดจิต เบิกบานใจ ใกล้ธรรมะ” จัดโดยสมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 
 
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการ กระทรวงการสังคมสงเคราะห์ ประเทศบังคลาเทศ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ รวม 8 คน ได้มาเยี่ยม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการสังคม
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล
“NCSWT’S Family Rally 2019” เส้นทางกรุงเทพฯ -
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน นำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2561 โดยคุณโพธิพงษ์ - คุณยุพา ล่ำซำ และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงิน จำนวน 640,000.- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
ภาพกิจกรรมของพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ผลการคัดเลือกเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564
 
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
 
ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญประกวดร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี เพื่อใช้ในการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ncswt.or.th
- DOWNLOAD โครงการประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี
- DOWNLOAD ใบสมัครการประกวด
- DOWNLOAD โลโก้ พี่หัวดี (ไฟล์ PNG)
- DOWNLOAD โลโก้ พี่หัวดี (ไฟล์ Photoshop)
- DOWNLOAD logo สภาสังคมสงเคราะห์ฯ (ไฟล์ JPG)
- DOWNLOAD logo สภาสังคมสงเคราะห์ฯ (ไฟล์ Illustrator)
- DOWNLOAD เพลงเด็กหัวดี
 
รายนามอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 จำนวน 226 คน
 
“เมตตาเป็นทุน เกื้อหนุนชุมชน”
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ในโครงการบัตรอวยพรวันเกิด สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำเงินไปให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน คนพิการ ผู้สูงอายุ
รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ
 
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ ประเภทเรื่องสั้น ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 4 กันยายน 2563
- DOWNLOAD หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง
 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
 
ผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563
 
ประกาศ รายนามผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th และ โทรศัพท์ 02 354 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 119, 107
- DOWNLOAD หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดที่ WWW.NCSWT.OR.TH โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 304 , 0 - 2354 - 6260
- DOWNLOAD ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติ (ย่อ)
- DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนประวัติย่อ
 
เลื่อนการประกวดสุนทรพจน์เรื่อง “ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : Sharing and Caring” โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากขณะนี้มีโรคโควิค 19 ระบาด
 
ผลการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2562 โดยจักเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในเดือนธันวาคม 2562
 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จำนวนเงินบริจาคตั้งแต่ 20.- บาท ไม่เกิน 50,000.- บาท แจ้งขอใบเสร็จรับเงินเมื่อบริจาค 100.- บาทขึ้นไปได้ที่ โทร.02-3547533 - 37 ต่อ 608 หรือทางอีเมลล์ finance@ncswt.or.th ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
 
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
---------------------------

 Download Logo