ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 15 มกราคม 2561  
     
   
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 12 มกราคม 2561  
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 มกราคม 2561  
     
     
     
                       คุณทิพวัฒน์  จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 มกราคม 2561  
     
     
     
     
     
                       คุณสมพร กิตติกรเจริญ และคณะ มอบเสื้อยืดคอปก จำนวน 150 ตัว เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ
 
     
  วันที่ 27 ธันวาคม 2560  
     
     
     
                       คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2560  
     
     
     
     
     
                       ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกสโมสรไลออนส์สยาม เซนแทนเนียล กรุงเทพ  และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ที่มารับบริการ และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 21 ธันวาคม 2560  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และพลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 ธันวาคม 2560  
     
     
     
                       คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 18 ธันวาคม 2560  
     
     
     
                       คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 ธันวาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 D ประเทศไทย ปีบริหาร 2559 - 2560 และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ที่มารับบริการ และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ
 
     
  วันที่ 12 ธันวาคม 2560  
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 ธันวาคม 2560  
     
     
     
                       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และMr.Ming Wong Vice President, Asia Pacific United Way Worldwide (UWW) ได้มาดูแล และเยี่ยมชมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการ
น้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  
     
     
     
                       คุณปานิสา พรมเทพ ผู้แทนคุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณกันตา ดีเติม  กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
     
     
     
                       ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  
     
     
     
                       พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ พร้อมนำไอศกรีม มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติม แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  
     
     
     
   
     
     
     
                       คุณอมลภา จิโรจจาตุรนต์ พร้อมครอบครัว มอบข้าวสาร จำนวน 20 ถุง เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  
     
     
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
     
     
     
     
     
                       พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
                     ในโอกาสนี้ มีผู้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน คุณณัฐกานต์ อังคชัยวนิช  จำนวน 2,000.-บาท และคุณธนาพร ศศยะนันท์ จำนวน 1,000.-บาท
 
     
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  
     
     
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  
     
   
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
     
   
     
     
     
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 31 ตุลาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณธัญญพัณฑ์ และคุณปัญจพัฒน์ เตชะพัฒน์สิริ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท พร้อมนำอาหารมาจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่สภาฯ ได้แก่ บะหมี่ - เกี๊ยว  กระเพาะปลา ส้มตำ - ไก่ย่าง และขนมกุ๋ยฉ่าย โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 30 ตุลาคม 2560  
     
     
     
                       คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 25 ตุลาคม 2560  
     
     
     
   
     
                       คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 ตุลาคม 2560  
     
     
     
                       คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 16 ตุลาคม 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       พันเอก ธวัชชัย วรรณดิลก โดยคุณรำเพยพรรณ เนียมพลอย และคุณปราณี จีรพรชัย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท โดยมีแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 12 ตุลาคม 2560  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 ตุลาคม 2560  
     
     
     
     
     
     
     
   
     
                       ดร.มานิธ และคุณญาณรักษ์ มานิธิคุณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 100,000.-บาท และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และคุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 4 ตุลาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                       สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการ “จิตอาสาโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รณรงค์ทำความสะอาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยการทำความสะอาดถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ ตลอดจนการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ร่วมโครงการ จำนวน 500 คน ณ ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560  
     
  วันที่ 29 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีคุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที
ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 28 กันยายน 2560  
     
     
     
   
     
                       คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำอาหารแกงมัสมั่นไก่ พร้อมข้าว จำนวน 100 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
 
     
  วันที่ 22 กันยายน 2560  
     
     
     
                       พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 กันยายน 2560  
     
     
     
                       ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
                       คุณจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 5,000.- โดยมี พันเอก (พิเศษ)หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 14 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณนะคอน เพ็ญสุข และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยนำขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ จำนวน 120 จาน พร้อมขนมปังกรอบ จำนวน 3 ปี๊บ มาจัดเลี้ยงแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 12 กันยายน 2560  
     
     
     
   
     
     
     
                       คุณสุพินท์ มีชูชีพ และคุณแม่ซิ่วไน้ แซ่ก๊วย เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจำนวน 10,000.-บาท โดยมีพลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 10 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภา รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จาก พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ เพื่อใช้ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ วัดโลกานุเคราะห์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
     
  วันที่ 8 กันยายน 2560  
     
     
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 กันยายน 2560  
     
   
     
     
     
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 กันยายน 2560  
     
     
     
     
     
   
     
                       คุณบุญยืน - คุณจำนอง สามี และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยนำกระเพาะปลา จำนวน 150 ชาม ขนมจีนน้ำยา จำนวน 150 ชาม และขนมวุ้นกะทิ จำนวน 70 ถ้วย มาจัดเลี้ยงแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ