สมาชิกของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มี 5 ประเภท

องค์การสมาชิก
สามัญ
สมทบ
กิตติมศักดิ์
อุปการะ
อาสาสมัคร
รวม
ต่างประเทศ
4
2
2
-
-
8
ส่วนกลาง (กทม.)
294
12
-
-
-
307
ส่วนภูมิภาค
519
120
-
-
-
639
รวม
818
134
2
-
-
954

 

     
   

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560