สมาชิกของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มี 5 ประเภท

องค์การสมาชิก
สามัญ
สมทบ
กิตติมศักดิ์
อุปการะ
อาสาสมัคร
รวม
ต่างประเทศ
4
2
2
-
-
8
ส่วนกลาง (กทม.)
295
12
-
-
-
307
ส่วนภูมิภาค
518
120
-
-
-
638
รวม
817
134
2
-
-
953

 

     
   

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561