มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้

1.

งานสารบรรณ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การรับ – ส่งหนังสือ การออกหนังสือ การควบคุมการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร

2.

งานการประชุม รับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการโครงการและวางแผน   การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ  การประสานงานกับองค์การ หน่วยงาน  และบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย

3.

งานสื่อและประชาสัมพันธ์   มีภารกิจในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

3.1 การผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ รับผิดชอบการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาทิ การผลิตวารสารสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ การผลิตหนังสือที่ระลึก   ในวันสำคัญต่าง ๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ เช่น หนังสืองานวันแม่แห่งชาติ หนังสืองานกาชาด หนังสือรางวัล
มหิดลวรานุสรณ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ เป็นต้น
3.2 การประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการประสานติดต่อกับสื่อมวลชน ทุกแขนงในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ การเขียนข่าว การจัดแถลงข่าว ประสานการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์      การริเริ่มโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การทำข่าวประชาสัมพันธ์ภายในสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  การจัดงานแสดงความยินดี การขอบคุณสื่อมวลชน และการบันทึกภาพกิจกรรมของงานต่าง ๆ

4.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการจัดหา การพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย การใช้ การดูแลอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสำนักต่าง ๆ

5.

ห้องสมุด รับผิดชอบงานห้องสมุด  เช่น  การจัดหาหนังสือ เอกสาร  ข้อมูล  รวมทั้งภาพยนตร์  ภาพนิ่ง  แถบบันทึกเสียง
วีดิทัศน์ที่เป็นประโยชน์ไว้ในห้องสมุด  แนะนำหนังสือหรือเอกสารที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ

6.

งานโครงการพิเศษ มีภารกิจในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

  6.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับผิดชอบการจัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ สามารถจัดทำได้ โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการและองค์การที่เกี่ยวข้อง
  6.2 โครงการพิเศษเนื่องในมหามงคลสมัย รับผิดชอบการจัดกิจกรรมโครงการเนื่องในมหามงคลสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  6.3 โครงการวันสำคัญ รับผิดชอบประสานการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันน้อมเกล้า ฯ รำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  วันมหิดล วันอนุสรณ์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันแม่แห่งชาติ  และงานกาชาด เป็นต้น
  6.4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  รับผิดชอบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ การติดต่อ การร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน องค์การสมาชิกและองค์การต่าง ๆ ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
7. การประสานงานสมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  รับผิดชอบการติดต่อประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ฯ และสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ฯ  เพื่อดำเนินงานสาธารณกุศล  การช่วยเหลือแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู ฯ ที่ประสบปัญหา การจัดทำทะเบียนรายชื่อแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู ฯ
8. ฝ่ายประสานงานภาค จังหวัด และองค์การสมาชิก มีภารกิจในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
  8.1 การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติองค์การสมาชิก  รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล และจัดทำประวัติทั้งขององค์การสมาชิก และกรรมการขององค์การสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน การรับสมัครองค์การสมาชิก และสมาชิกภาพขององค์การสมาชิก
  8.2 การส่งเสริมและประสานงานองค์การสมาชิก รับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนองค์การสมาชิก ในการดำเนินงานต่าง ๆ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสมาชิก เยี่ยมเยียน และให้คำปรึกษา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์
  8.3 การส่งเสริมและประสานงานกับคณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ทั้ง ๑๒ ภาค รับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ทั้ง ๑๒ ภาค การส่งเสริมและประสานงานกับคณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค  ในการดำเนินงานขององค์การสมาชิกภายในภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
  8.4 การส่งเสริมและประสานงานกับผู้ประสานงานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ประจำจังหวัด รับผิดชอบในการส่งเสริม และประสานงานการดำเนินงานระหว่างสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และผู้ประสานงานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ประจำจังหวัด ในการจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมดำเนินงานตามนโยบายของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
   
.......................................