มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้
1. การสงเคราะห์และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  รับผิดชอบการสงเคราะห์คนพิการด้านการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ และการสังคม
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดงานวันคนพิการ การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับคนพิการ
2. การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ  รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม   และการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ   การจัดทำผลิตภัณฑ์ของคนพิการเพื่อจำหน่าย
3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการหารายได้ รับผิดชอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การส่งเสริมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการหารายได้ ในรูปแบบต่าง ๆ
4. การประสานงานองค์การภายในประเทศและต่างประเทศ   รับผิดชอบการจัดทำและรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการ  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่คนพิการ  ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การจัดนิทรรศการ  การจัดการประชุม  สัมมนา  การติดต่อประสานงานกับองค์การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างประเทศ [Rehabilitation International (RI)] องค์การศรัทธาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ [Goodwill Industries International, Inc. (GII)] การต้อนรับผู้แทนองค์การ ในประเทศและต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานด้านคนพิการของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
   
.......................................