สำนักสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

          มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้
1.

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน  รับผิดชอบการให้คำแนะนำปรึกษาและการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ที่อยู่อาศัย การศึกษา การประกอบอาชีพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  เป็นต้น

2. ฝ่ายบริการชุมชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการจัดบริการและการให้คำแนะนำปรึกษาด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ในเรื่อง สวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ การจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน
3. โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  รับผิดชอบการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยาก ประสานงานกับหน่วยราชการ องค์การ และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ การรับบริจาคเงินและสิ่งของ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายรายงานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเผยแพร่แก่องค์การและประชาชนทั่วไป
4. การช่วยเหลือด้านกฎหมายและพิทักษ์ผู้บริโภค รับผิดชอบการให้คำแนะนำปรึกษา การเผยแพร่ความรู้แก่กรรมการ องค์การสมาชิก ประชาชนทั่วไป ที่ประสบปัญหาด้านกฎหมาย คดีความทั้งความแพ่ง ความอาญา และอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม การพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ
5. การส่งเสริมด้านศาสนาและจริยธรรม  รับผิดชอบการส่งเสริมศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ ส่งเสริมการนำหลักธรรมในศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะมีผลในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ประสานงานและร่วมมือกับสมาคมและองค์การศาสนา  เพื่อศาสนสัมพันธ์อันดีงามอันจะนำสันติสุขมาสู่ชาติบ้านเมือง
   
........................................