สำนักส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

   

          มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้

1. งานพัฒนาสังคม มีภารกิจในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
  1.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชน รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการฝึกอบรมให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ
  1.2 การส่งเสริมและพัฒนาสตรี รับผิดชอบการส่งเสริมบทบาทและสวัสดิภาพของสตรี การป้องกันและแก้ไขปัญหาสตรีและเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง  การค้ามนุษย์ การเสริมสร้างเครือข่าย การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
  1.3 การส่งเสริมสวัสดิภาพผู้สูงอายุและสุขอนามัย รับผิดชอบ     การดำเนินงานมุ่งเน้นเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนต่อสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ  สนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ  การฝึกอาชีพ  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานพัฒนาผู้สูงอายุให้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ และรับผิดชอบการส่งเสริมสุขอนามัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนให้มีการบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยเน้นการป้องกันโรค  สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังเจ็บป่วย รณรงค์ในการป้องกันและเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น
2. งานพัฒนาอาสาสมัคร มีภารกิจในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
  2.1 การฝึกอบรม การส่งเสริม และพัฒนาอาสาสมัคร รับผิดชอบการฝึกอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์  การจัดหาและจัดส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัคร
  2.2 การประสานงานและทะเบียนประวัติอาสาสมัคร  รับผิดชอบประสานงานกับอาสาสมัครของหน่วยงานราชการและเอกชนในการดำเนินงานด้านอาสาสมัคร  และจัดทำทะเบียนประวัติของอาสาสมัครและองค์การอาสาสมัคร
  2.3 สวัสดิการอาสาสมัคร รับผิดชอบการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร การจัดนันทนาการสำหรับอาสาสมัคร
   
........................................