มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้
1. การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล  รับผิดชอบการไปรับสลาก ฯ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  นำมาจัดและจำหน่ายแก่คนพิการและผู้มีรายได้น้อย และทำบัญชีรายชื่อเป็นหลักฐาน
2. การสงเคราะห์ผู้รับสลาก ฯ  รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่รับสลาก ฯ ไปจำหน่ายซึ่งประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน การสงเคราะห์เรื่องค่ารักษาพยาบาลคนพิการและครอบครัว ค่าฌาปนกิจ และการให้ทุนการศึกษาแก่คนพิการและบุตรคนพิการที่รับสลาก ฯ
3. การเงินและการบัญชีสลาก ฯ  รับผิดชอบการรับและการจ่ายเงินสลาก ฯ การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับสลาก ฯ การตรวจสอบและรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
   
......................................