มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้

1. การรณรงค์หาทุน  รับผิดชอบการรณรงค์หาทุนและการจัดหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ วางแผนงานขยายฐานการหารายได้และกิจกรรมเพื่อหารายได้จากบุคคลทั่วไป หน่วยงาน องค์การการกุศล  องค์การภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและแสวงหาแหล่งเงินทุนในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ โดยผ่านกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนระหว่างประเทศ (United Way Worldwide – UWW) ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ เป็นสมาชิก
2. การจัดทำผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย รับผิดชอบการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อจำหน่ายนำรายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน โดยทางสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการรณรงค์หาทุนและงานส่งเสริมการขาย
4. การจัดสรรเงินทุน  การติดตามและประเมินผล  รับผิดชอบการจัดสรรเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์ขององค์การสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  องค์การและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การสมาชิกที่ได้รับเงินอุดหนุน
   
..........................