มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้

1. งานวิชาการ วิจัย ติดตามและประเมินผล มีภารกิจในการดำเนินงานประกอบด้วย
  1.1 วิชาการและวิจัย รับผิดชอบศึกษาผลงานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์ การป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสังคม ส่งเสริมความรู้แก่องค์การสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการดำเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ การจัดทำเอกสารแนะนำสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ        การจัดทำเอกสารอื่น ๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

1.2 การติดตามและประเมินผล  รับผิดชอบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิเทศสัมพันธ์  มีภารกิจในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
  2.1 การติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานด้านต่างประเทศกับองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (ICSW) กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนระหว่างประเทศ (UWW) องค์การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างประเทศ (RI) องค์การศรัทธาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (GII) และปฏิบัติงานของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและองค์การต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.2 การประชุมระหว่างประเทศและศึกษาดูงาน รับผิดชอบประสานงาน การส่งผู้แทนไปร่วมประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ  และการจัดประชุมระหว่างประเทศ
  2.3 การช่วยเหลืองานด้านต่างประเทศแก่สำนักต่าง
3. การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  รับผิดชอบ การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
.......................................