สำนักบริการ อาคาร และสถานที่

 

          มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้
1. บริหารงานบุคคล มีภารกิจในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
  1.1 การบรรจุ แต่งตั้ง การบันทึกประวัติและข้อมูล  รับผิดชอบการบรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ การบันทึกประวัติและข้อมูลของกรรมการและเจ้าหน้าที่         การโยกย้าย  การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การลาออก การเกษียณอายุทำงานของเจ้าหน้าที่ และการจัดทำประกาศและคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
  1.2 การพัฒนาและฝึกอบรม รับผิดชอบการฝึกอบรม การประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
  1.3 สวัสดิการ วินัย และประเมินผล รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ เช่น เงินช่วยเหลือบุตร เงินฌาปนกิจ เงินยืมสวัสดิการ งานกลุ่มออมทรัพย์ การประกันสังคม การรักษาระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบประจำปี การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจำปี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะกรรมการและองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และการจัดทำข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
2. งานการประชุม รับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ฯ และการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานบริการ   มีภารกิจในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
  3.1 การจัดยานพาหนะและซ่อมบำรุง  รับผิดชอบการจัดยานพาหนะ  ให้พอเพียงแก่งานของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ซ่อมบำรุงยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา  ควบคุม ดูแลพนักงานขับรถให้รักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎหมาย
  3.2 การจัดเลี้ยงรับรอง  รับผิดชอบดูแลการจัดเลี้ยงรับรองผู้บริหารของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  การเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และการเลี้ยงรับรองอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการดำเนินงานประกอบด้วย
  4.1 การดูแลอาคาร  สถานที่ รวมทั้งสภาพแวดล้อม รับผิดชอบการดูแลอาคาร  สถานที่  และระบบสาธารณูปโภคของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารรวมทั้งสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
  4.2 การดูแลการก่อสร้างอาคาร  รับผิดชอบการดูแลการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อันอาจจะใช้เป็นที่ทำการของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
  4.3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้และซ่อมบำรุง  รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสาธารณูปโภค ตลอดจนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  4.4 การจัดสถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ  รับผิดชอบการจัดสถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ทั้งภายในสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  และการจัดงานภายนอกสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
  4.5 การควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาด  รับผิดชอบการควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
   
......................................