มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลงาน ดังนี้
1. การเงิน รับผิดชอบการรับเงิน  การจ่ายเงิน และการรักษาเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
2. การบัญชี  รับผิดชอบการทำบัญชี  การตรวจรักษาเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเก็บอยู่ในที่ปลอดภัย
3. การงบประมาณ  รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณ  การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งบประมาณกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4. พัสดุและครุภัณฑ์ รับผิดชอบการจัดหา การรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน  และการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
5. การประชุม รับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี และการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
..............................