ผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าสำนัก
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**********

นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที
ผู้อำนวยการบริหาร


นางสาวนงลักษณ์ รอมไธสง
หัวหน้าสำนักบริหาร
งานกลาง และ
หัวหน้าฝ่ายประสานงานภาค จังหวัดและองค์กรสมาชิก
นายภคิไนย สันติพิทักษ์
นางสลักจิต อุบลวิรัตนา
หัวหน้าสำนักบริการ อาคาร และสถานที่


นางสาวศิริรัตน์ ศิริไชยพงษ์เทพ
หัวหน้าสำนักการเงิน บัญชี
พัสดุและครุภัณฑ์


นางอร่ามศรี เงินวิจิตร
หัวหน้าสำนักร่วมใจ
สงเคราะห์ชุมชน

นางลดาวัลย์ ไชยปัญหา
หัวหน้าสำนักจัดสรรสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล
นายกัมพล กรรณภูติ
นายกัมพล กรรณภูติ
หัวหน้าสำนักส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคนพิการ

นางสาววาศิณี วงศ์เวียร
หัวหน้าสำนักสงเคราะห์
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน


นางวิมล บุญช่วยสุข
หัวหน้าสำนักส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม


นางสาวสุชาดา กฤชเพชร
หัวหน้าสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์