กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ

กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนได้นำเงินที่ได้รับบริจาคไปใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน การแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม ตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือสมทบกองทุนดังนี้.-

• ทุนพระราชทานส่งเสริมอาชีพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
• ทุนน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานที่ยากไร้และผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• ทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• ทุนพระราชทานพัฒนาชุมชน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
• ทุนพระราชทานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• ทุนพระราชทานสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
• ทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นอกจากนี้ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ยังได้จัดสรรเงินทุนให้แก่องค์การสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ในการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา การป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคมอีกด้วย ในแต่ละปี ได้จัดสรรเงินอุดหนุนจำนวน 3 ล้านบาท

สิทธิพิเศษทางภาษี
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และได้รับการยกเว้นภาษีในส่วนขององค์การสาธารณกุศล ดังนั้นผู้บริจาคเงินทั้งที่เป็นบุคคล หรือองค์กร สามารถนำใบเสร็จรับเงินการบริจาค ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ (ในกรณีเป็นภาษีเงินได้) หรือกำไร (ในกรณีเป็นภาษีนิติบุคคล)

สถานที่ติดต่อ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 – 2345 – 7520, 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 604 – 607 โทรสาร 0 – 2354 –7549
เว็บไซต์ : http://www.ncswt.or.th อีเมลล์ : info@ncswt.or.th