ทุนพระราชทานส่งเสริมอาชีพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตั้งเป็นทุนริเริ่ม ชื่อว่า “ทุนพระราชทานส่งเสริมอาชีพ” เพื่อช่วยให้ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นหลักฐานมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระแก่สังคม  เงินทุนพระราชทานส่งเสริมอาชีพ ได้ช่วยส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการประกอบอาชีพแก่บุคคลและองค์การต่างๆ