ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตั้งเป็นทุนริเริ่มชื่อว่า “ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน” เพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามสมควรแก่อัตภาพและความสามารถของตน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวนเงินทุนการศึกษาต่อปี มีดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา                 ทุนละ   2,000.-บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        ทุนละ   2,500.-บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     ทุนละ   3,000.-บาท
ระดับอาชีวศึกษา                    ทุนละ   5,000.-บาท  
ระดับอุดมศึกษา                     ทุนละ   6,500.-บาท 
หรืออาจบริจาคต่อเนื่องทุกปี จนผู้รับทุนจบการศึกษา

การมอบทุนการศึกษาดำเนินการมอบทุนโดย 3 วิธี คือ  (1) ผ่านองค์การสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  (2) ผ่านสถานศึกษา  และ  (3) มอบแก่เยาวชนโดยตรง
ในแต่ละปีสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กยากจน  เป็นจำนวนกว่า  800  ทุน