ทุนน้ำพระทัยพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานที่ยากไร้และผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเงินจำนวน 2,000,000.- บาท ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2541  คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยง ผู้ตกงาน  และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  รวมทั้งครอบครัว  ในภาวะวิกฤต โดยขอให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นแกนกลาง การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  เพราะอาหารกลางวันถือเป็นมื้อสำคัญที่คนเราต้องใช้พลังงานมาก  หากทุกคนมีความอิ่ม  ไม่ต้องหิวโหย ก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่ง

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการ โดยจัดตั้งเป็นโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ตกทุกข์ได้ยาก ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา  โดยมีการดำเนินงาน  ดังนี้

การเลี้ยงอาหารกลางวัน  การให้บริการตรวจสุขภาพ  และมอบยารักษาโรค  บริการตัดผม  การให้บริการปรึกษาแนะนำ ด้านสุขภาพจิต ปัญหากฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับความพิการ     การส่งเสริมอาชีพ การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพ  ทุนการศึกษา  ค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้า  และเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อเสร็จสิ้นการให้ความช่วยเหลือแล้ว  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  จะติดตามผลการให้ความช่วยเหลือด้วย