ทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาให้จัดตั้ง “ทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”  เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท  โดยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการแพทย์  การศึกษา  การอาชีพ  และการสังคม  เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี