ทุนพระราชทานพัฒนาชุมชน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร      ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง  “ทุนพระราชทานพัฒนาชุมชน  ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  เพื่อนำทุนไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะชุมชนแออัด  โดยให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ  ทั้งด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านจิตใจ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เยาวชนที่อยู่ในชุมชนได้รับการศึกษา การอบรมดูแล เพื่อจะได้เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ