ทุนพระราชทานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ทุนพระราชทานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”  เพื่อนำทุนไปใช้ในการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ยากจน ขาดแคลน  และมีปัญหา  รวมทั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพ  และคุณธรรม