ทุนพระราชทานสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ทุนพระราชทานสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เพื่อนำทุนไปใช้ในการสงเคราะห์  ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด และผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้งการรณรงค์ป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด  และปัญหาโรคเอดส์