ทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงพระกรุณาให้จัดตั้ง “ทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”  เพื่อนำทุนไปใช้ในการสงเคราะห์  ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในด้านต่างๆ อาทิ คนยากจนไร้ที่พึ่ง ผู้มีปัญหาทางครอบครัวและสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ปัญหาที่มีผู้ขอรับความช่วยเหลือมาก  ได้แก่ เรื่องทุนประกอบอาชีพ ค่าครองชีพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา สุขภาพอนามัย หนี้สิน ความสัมพันธ์ในครอบครัว