Email      ไทย | English

 


 
   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561
 
 
ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต นายกราชบัณฑิตยสภา กรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน ในการจัดประชุมระดมสมองทางวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสถาบันครอบครัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
คุณขนิษฐา เทวินทรภักติ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับมอบหมายจาก พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วย กรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมผู้ต้องขัง (ผู้ป่วย) ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000.- บาท จากเงินกองทุนคุณแม่มุ้ยเตียง แซ่แต้ เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จาก คุณวรวิทย์ วีรบวรวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณพัชรา วีรบวรวงศ์และครอบครัว ให้เกียรติร่วมในพิธีมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สนับสนุนเงินจำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงในหลายจังหวัดภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา ซึ่งสาธุคุณอะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมฯ และคุณชนินทร ทาดะ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนฯ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ และคณะ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและประธานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่ 1 “กัณฑ์ทศพร” ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์)เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจำนวน 10,000.- บาท
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 259 ทุน เป็นเงิน 1,032,000.- บาท โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายถวายพระพรชัยมงคลขององค์การศาสนาต่างๆ ร่วมกับสถานีวิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลขององค์การศาสนาต่างๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยฯ
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) และเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ วัดคุณพุ่ม จังหวัดพิจิตร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีนางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ เป็นประธาน ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรศาสนทายาท จำนวน 34 รูป เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ พระอุโบสถ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการอบรม “ จิตอาสาโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ” จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 ตึกนวมหาราช
 
 
สาธุคุณ อะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา และคณะผู้แทนสมาคมฯ ได้มอบเงินจำนวน 345,000.- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา ปี 2562 แก่นักเรียนหญิงยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ร้านอาหารไชน่าเพลส ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง สาธุคุณ อะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2561 ณ ภัตตาคาร “ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่” ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
 
 
สาธุคุณอะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา และคณะผู้แทนสมาคมฯ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2561 และเดินทางไปเยี่ยมเยียนและติดตามผลนักเรียนทุนของสมาคมฯ ที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ในวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
 
 
สรุปกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด - บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
 
 
นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ จัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
มอบให้ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและรับมอบเงินรายได้จากการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 3 Charity Cup 2018 เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือวีระบุรุษ
ทหารชายแดนภาคใต้ จำนวน 23,860.- บาท จาก
Mr.Tomoyuki Fujimoto MD บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล
(ประเทศไทย) จำกัด และนายฐิติวัชร์ ปาตัก ผู้ประสานงานโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ ที่มาเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนฯ จาก ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด และครอบครัว เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และนายพัชร์ เคียงศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายบัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2561 รับมอบรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด - บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 จากนายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 450,000.- บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2561 แก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 113 องค์กร 113 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,119,000.-บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
 
 
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mrs.Karina Henry เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องคนไร้บ้านของ United way of The Midlands in Columbia, South Carolina USA. ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการของ United way Thailand เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมราชกรีฑาสโมสรให้จัดแข่งม้าการกุศล เป็นกรณีพิเศษ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในการจัดแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงฆ่าสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ เชิงสะพานพุทธ ฝั่งพระนคร
 
 
การประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิด เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา เพื่อเตรียมการประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม นันดา เฮอริเทจ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ จัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการ
“หนึ่งใจ..เดียวกัน” ณ ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ถุง เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 น. โดยมีคุณรุจิรา เพชรชู ประธานกรรมการ
ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค11 และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปร่วมงานดังกล่าว
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคณะ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางบุญส่ง สุนทรสุวรรณ จ.ภ. โยมมารดาพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท
 
 
คณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นางสาวอรณิชชา ภาคพิเศษ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนห้วยใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ รับมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจน ประจำปี 2561 จำนวน 460,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากคณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา นำโดยสาธุคุณอะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมฯ และคณะ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด. เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง May Fair Grand Ballroom ขั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินรายได้จากการจัดแข่งม้าการกุศล จำนวน 360,000.- บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ราชตฤณมัยสมาคมฯ
 
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ Gmail ครั้งที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช โดยมี นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัยจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และจังหวัดพังงา ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2561
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้นายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 309 โทรสาร  0 - 2354 - 7527
- Download ใบแสดงความจำนง บริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิต โค - กระบือ

 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาคนพิการและบุตรของคนพิการที่รับสลากฯ จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รวมทั้งสิ้น 155 ทุน เป็นเงิน 577,5000.- บาท ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
รายนามอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคม ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561
 
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
-------------