วิสัยทัศน์ :  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การผู้นำภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ตกทุกข์ได้ยาก    

    Email      ไทย | English

 
 
 
 
 
   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “คนพิการร่วมใจ ถวายพระพรชัยมหาราชา มหาราชินี” ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 - 16.00 น. ณ สวนอัมพร
 
 
 
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะฯ มอบอุปกรณ์กีฬา แก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยา โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบพานพระหลวงพ่อเงินแด่
คุณอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องรับรอง กรมประชาสัมพันธ์
 
 
 
สมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงาน
สร้างอาชีพ จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูก
ต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมสวนป่านครอาณาเขต ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยเงินอุดหนุนจากกองทุน
ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3
ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำโดย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา นำผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” ประจำปี 2558 จำนวน 4 ท่าน เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อรับประทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร แก่นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา
เป็นประธานในการจัดงาน “รวมดวงใจ...สวดมนต์ถวายพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.
 
 
 
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วัดศรีบุญเรือง ได้ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยเงินอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559
 
 
 
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมผู้ต้องขัง (ผู้ป่วย)
ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยได้มอบเงินให้แก่ผู้ต้องขัง (ผู้ป่วย) จำนวน 360 คนๆ ละ 200.-บาท รวมเป็นเงินจำนวน 72,000.-บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค
จำนวน 360 ชุด
 
 
 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางสมถวิล
บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า “รวมน้ำใจ ห่วงใยสังคม” ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 200,000.- บาท จาก นางอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2559 และการจัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
การดำเนินกิจกรรมของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค 12 ภาค ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยนางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภา คนที่ 2 และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงธนบุรี ในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
 
 
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่อง “ครุฑานุภาพ” Hologram Light & Sound จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) และบริษัท เอ็นชานแนล ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวาย และช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศ
 
 
 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินจำนวน 506,000.- บาท จากสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมา โดย สาธุคุณ อะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมา และนางชนินทร ทาดะ อุปนายก สมาคมฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ปี 2560 แก่นักเรียนหญิงยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรับมอบเงินส่วนตัว จากนายกสมาคม ฯ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดย นางพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ณ สถาบันราชานุกูล เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดย นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา
รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้มอบเงินจำนวน  50,000.- บาท สนับสนุนในการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและค่าย “เปิดโลก พันธุ์กล้า ท้าเรียนรู้”ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
คณะผู้แทน Eden Social Welfare Foundation ประเทศไต้หวัน เยี่ยมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเยี่ยมคารวะพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดอบรม โครงการเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 85  คน ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559  จำนวน  669,700.- บาท จาก นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2559
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน  466,750.- บาท จาก นายสุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 
 
 
นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 40,000.- บาท จาก นายสีหศักดิ์ ไชยทา ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท เลกาซี่ คอร์ป จำกัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ปี 2559 แก่เด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
 
 
 
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภา และคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559” วันที่ 6 ก.ค. 59 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว
 
 
 
มหกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก วันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ชั้น 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา และคณะ เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรศาสนทายาท ครั้งที่ 35 จำนวน 39 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม และถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพ จำนวน 200,000.-บาท
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ รับมอบผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 60 หีบ มูลค่า 25,675.- บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ฯ
 
 
 
นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  รองเลขาธิการ  และประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559   ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
 
 
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป จำนวน 29 กล่อง มูลค่า 65,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสตรี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เป็นประธาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ “สกรีนเสื้อ/สานตะกร้าพลาสติก/เดคูพาจ” ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี และ นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรศาสนทายาท ครั้งที่ 35 จำนวน 15 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ วัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
การแถลงข่าวกิจกรรม Gen Z Strong Together  
ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  จัดการประชุมองค์การสมาชิก  ภาค 5  ภาค 6  และภาค 7  ในวันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  2559  ณ  โรงแรมลายทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดประชุมสมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลายทอง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
การจัดงานสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “คนพิการร่วมใจ ถวายพระพรชัยมหาราชา มหาราชินี” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2559 สอบถามราบละเอียด โทร. 02241-2841,0-22415125 E-mail : infogit@ncswt.or.th หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ncswt.or.th
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-354-7533 - 37 ต่อ 203,204 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ncswt.or.th
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั่วประเทศ เสนอชื่อคนพิการที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2241-2841 , 0-2241-5125
E-mail:infogit@ncswt.or.th

- DOWNLOAD หลักเกณฑ์
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติ
 
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
 
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 สภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทยฯ
 
ผลการคัดเลือก ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
-------------